60344
/
  ANASAYFA » HIZMETLERIMIZ » MIMARI UYGULAMA PROJELERI

  mimari uygulama projeleri                                                                                        
  Hazırlık çalışmaları, işveren/iş sahibinin olanaklarının, ihtiyaçlarının ve taleplerinin belirlenmesi, imar durumu, kadastro, altyapı-enerji, arsanın doğal ve zemin özelliklerinin saptanması ve gerekli belgelerinin derlenmesi,tasarım ve uygulama aşamalarında izlenecek yol ve uygulanacak çalışma yönteminin kararlaştırılması, tasarım ve uygulama çalışmalarına mimarın yardımcısı olarak katılacak mühendisler ve diğer uzmanların yapacağı çalışmaların ve bunların koordinasyon şeklinin saptanması amacı ile mimar tarafından yapılan çalışmalardır.
   İş dosyası açılması ve işveren/iş sahibi tarafından verilen ihtiyaç programının irdelenmesi İş veren/iş sahibi tarafından temin edilen idari,hukuki ve teknik belge ve bilgilerin incelenmesi İnşaat yapılacak yerin görülmesi ve incelenmesi (toprak altı ve alt yapı hariç) Mevcut yapılardaki tadilat işlerinde basit ve şematik rölöve çıkarılması ya da işveren/iş sahibinin verdiği projelerin incelenmesi, İş veren/iş sahibinin karar vermesine yardımcı olacak açıklıkta eskiz çalışmalarının yapılması,
   
  Mimar, yukarıdaki inceleme ve etütlerini FİKİR PROJESİ (basit ön proje) şeklinde somutlar ve sunar.
  Bu dosyada:
  - Vaziyet planı
  - Yerleşim planı
  Kat planları ve prensip kesiti
  Mimari açıklama raporu
  Alan hesapları (gerekirse hacim hesapları)
  Genel maliyet hesabı (ilan edilen B.B. m B.F.’na dayanarak)
  yer alır ve dosya işveren/işsahibine 2 nüsha olarak sunulur. Mimar, bu aşamada iş sürelerini, sözleşmenin kapsayacağı iş aşamalarını, birlikte çalışılacak mühendis ve diğer uzmanlık alanlarını belirlemiş ve işveren/işsahibine önermiş olmalıdır.

  ÖN PROJE ÇALIŞMASI İŞ AŞAMALARI:
  Bu aşamada yapılan tasarlama çalışmaları, kesin veya uygulama projelerinin hazırlanmasına geçilmeden önce, hazırlık ön etüt çalışmalarında belirlenmiş, yorumlanmış ve değerlendirilmiş bilgilerin projede yansıtılması amacını taşır. Kaynak kaybının önlenmesi, ekonomik, sağlam, güvenli, kullanışlı, çevresi ile uyumlu yapıların gerçekleştirilmesi amacıyla, uygulama projelerinin hazırlanmasına geçilmeden önce hazırlık çalışmaları sırasında belirlenmiş ihtiyaç programının, işlev şemasının, arsa, alt yapı, iklim, kadastro, imar durumu doğal yapı, çevre düzeni, işveren/işsahibi istekleri vb. verilerin ve mimar’ın aldığı kararların kesinleşmiş olması gerekir. Ön proje çalışmaları, aynı zamanda mimar ile işveren/işsahibi arasında tasarıma yönelik mutabakatların sağlandığı, onaylanması durumunda mimar’ın telif hakkını kazandığı iş aşmasıdır.
  Yeni yapılara ait ön projelerde :
  Vaziyet planının hazırlanması
  Yapı/yapıların yerleşme planının hazırlanması
  Yerleşme planının kadastro sınırları ve imar durumu ilişkisinin ve uygunluğunun sağlanması
  Arazi doğal-fiziki yapısı ve yol kotu ile yapı ilişkisinin sağlanması
  Otopark, sığınak, kapıcı-teknisyen bölümleri bilgilerinin tasara yansıtılması
  İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin saptanması
  Çevre yapıların ve doğa özelliklerinin belirlenmesi ve alınan önlemlerin tasara yansıtılması
  Çevre (bahçe) düzenleme ile ilgili bilgilerin tasara yansıtılması
  Yapıda genel olarak kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve özet mahal listesinin hazırlanması
  Ön proje çalışmaları ile ilgili buraya kadar yazılı bilgileri içeren açıklama raporunun hazırlanması
  Yapının tüm birbirinden farklı planları, 2 adet kesit ve birbirinden farklı görünüşleri çizilir. Birbirini tekrarlayan
  mahallerin (otel tip odaları gibi) daha ayrıntılı çizimleri yapılır. Farklı mahallerin tefrişleri gösterilir.
  Mevcut yapı tadilatlarında:
  Rölöveler. (Rölöve çizimleri işveren/işsahibi tarafından sağlanmamışsa mimar ücretinin ayrıca ödenmesi Karşılığında bunları hazırlar) (Korunması gereken kültür varlıkları rölöveleri “Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Rölöve-Restitüsyon–Restorasyon Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedeli Tarifesi” ne göre hazırlanır)
  Teknik inceleme raporları. (Gerektiğinde sondaj yapılması ve uzmanlara inceleme raporları hazırlatılmasını işveren/işsahibi sağlar)
  - Yapının ve çevresindeki yapıların yerinde incelenmesi ve tadilat durumlarının saptanması
  Rölöve planları üzerine öneri tadilat projesinin hazırlanması Hazırlanan ön proje dosyası işveren/işsahibine 3 nüsha olarak sunulur. İşveren/işsahibinin onayı alınır.

  KESİN PROJE ÇALIŞMALARI İŞ AŞAMALARI : Esasen Ön Proje Çalışmaları iş aşaması sonunda,
  bir yapının ön projelerinin tamamlanması ve işveren/işsahibi tarafından kabul edilmesinden sonra uygulama projelerininhazırlanmasına başlamak için gerekli araştırma, bilgilenme ve etütlerin tamamlanmış olduğu ve bunların önprojelere yansıtıldığı kabul edilmektedir. Ancak, bazı durumlarda ön proje çalışmaları aşamasında meydana gelen değişiklikler işveren/işsahibinin gerekli görmesi ya da talep etmesi, ya da ön projeler aşamasında prensipleri belirlenmiş bazı teknik özelliklerin, uygulama projeleri çalışmalarına başlanmadan kesinleştirilmek istenmesi durumunda, mimar yapının kesin projelerini hazırlar.
  Kesin projeler, onaylanmış ön projelere uygun olarak hazırlanır ve gerçekleştirilecek yapının mimarisi ve yapımtekniği konularında daha ayrıntılı ve kesinleşmiş bilgiler ve etütleri içerir, ön proje çalışmaları sırasında yeterincedeğerlendirilemeyen ya da tasara yansıtılamayan veriler (iklim, coğrafya, hidroloji, jeoloji, geoteknik, alt yapı,çevre düzeni vb.) kesin proje aşamasında değerlendirilir, aynı zamanda,YYM belirlenmesinde kullanılır.
  Yeni yapılara ait kesin projelerde :
  Vaziyet planının kesinleştirilmesi
  Yapı/yapıların yerleşme planının kesinleştirilmesi
  Yerleşme planının kadastro sınırları ve imar durumu ilişkisinin ve uygunluğunun kesinleştirilmesi
  Arazi doğal-fiziki yapısı ile yol kotu ile yapı ilişkisinin kesinleştirilmesi
  - Arsa/arazi zemin bilgilerinin tasara yansıtılması, alınan önlemlerin belirtilmesi
  Otopark, sığınak, kapıcı-teknisyen vb. bölümlere ait bilgilerin tasarda kesinleştirilmesi
  - Elektrik, su, havagazı, doğal gaz, PTT temini ile ilgili bilgilerin temini ve tasara yansıtılması
  Mekanik ulaşım donatımı ile ilgili ön bilgilerin temini ve tasara yansıtılması
  - Güvenlik donatımı (paratoner, alarm vb.) ile ilgili bilgilerin temini ve tasara yansıtılması
  İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin kesinleştirilmesi
  - Su, ısı ve ses yalıtımları özelliklerinin belirlenmesi
  Isıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma prensiplerinin belirlenmesi ve tasara yansıtılması
  - Yangına karşı önlemlerin tasara yansıtılması
  Deprem, rüzgar, özel yük ve sarsıntı etkilerine karşı önlemlerin tasara yansıtılması
  - Çevre yapıların ve doğa özelliklerinin belirlenmesi ve alınan önlemlerin tasarda kesinleştirilmesi, Çevre (bahçe) düzenleme ile ilgili bilgilerin tasarda kesinleştirilmesi
  - Yapıda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve mahal listesinin hazırlanması
  Kesin proje çalışmaları ile ilgili buraya kadar yazılı bilgileri içeren açıklama raporunun hazırlanması
  - Yapının tüm birbirinden farklı planları, 2 adet kesit ve birbirinden farklı görünüşleri çizilir. Birbirini tekrarlayan mahallerin (otel tip odaları gibi) daha ayrıntılı çizimleri yapılır. Farklı mahallerin tefrişleri gösterilir. Hazırlanan Kesin Proje dosyası işveren/işsahibine 3 nüsha olarak sunulur. işveren/işsahibinin onayı alınır.
   
  UYGULAMA PROJE ÇALIŞMALARI İŞ AŞAMALARI : Yapının inşa edilebilmesi için, statik projenin yapım özelliklerini ve ölçülerini, yapıda yer alan tüm donatım sistemlerinin yapıyı etkileyen bütün elemanlarını, sistem detaylarının ve imalatlarla ilgili tüm bilgileri ve referansları, montaj özelliklerini içeren, gerekli tüm ölçülerin ve malzemelerin yazıldığı, büro ve şantiyede her türlü imalat aşamasında kullanılabilecek nitelikte ve yeterlilikte, kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile onaylanmış ön proje ya da kesin projeye uygun olarak hazırlanmış projelerdir. Mimari uygulama projesi, aynı zamanda koordinasyon projesidir. Yapıda yer alan tüm malzemeler, imalatlar, bileşenler, donatımlarla ilgili bilgilerin referans ya da kodlarını içerir. İnşaat, tesisat, elektrik mühendisleri ya da diğer teknik uzmanlar tarafından hazırlanmış projelerde yapıyı etkileyen kısımların bilgileri mimari uygulama projesinde şematik olarak gösterilir. Mimari uygulama projesi, yapıda kullanılan tüm imalat ve malzemelerin kullanıldığı yerleri, birleşme şekillerini, biçimlerini ve özelliklerini yansıtır, ilgili sistem ve montaj detaylarıyla, imalat detaylarının referanslarını içerir, imalat pozlarını belirler. Mimari uygulama projesi, yapıda yer alan değişik işçiliklerin birbirleri ile sorumluluk sınırlarını belirleyen belgedir.Uygulama projesi, yapının maliyet tavanının belirlenmesi amacıyla yapılan metraj ve keşiflerinin esasını teşkil eder. Yüklenici-yapımcıların hiç bir şekilde tereddüt etmeden ve hataya düşmeden yapım (inşaat) tekliflerini hazırlayabilecekleri bilgileri, açıklamaları ve ayrıntıları içermelidir. Kesin Mahal Listeleri uygulama projesinin ekidir. Mimari uygulama projesi, sistem ve montaj detayları ve imalat detayları iş aşamaları ile birlikte yürütülür ve bir bütündür.