60344
/
  ANASAYFA » HIZMETLERIMIZ » JEOLOJIK VE JEOFIZIK ZEMIN ARASTIRMALARI

  jeolojik ve jeofizik zemin araştırmaları


                                                                                                      
  Zemin etütleri; mühendislik jeolojisi, temel sondajları, yerinde deneyler, laboratuvar deneyleri, yeraltı suyu gözlemleri,jeofizik etütler, görsel incelemeler ve yerel deneyimlerin bir bütün halinde değerlendirilmesi sonucunda yeraltı zemin koşullarının belirlenmesini içerir.
  Zemin etüdünün kapsamı projenin özelliklerine bağlı olmasına karşın genel olarak aşağıdaki bilgilerin elde edilmesi amaçlanır.
  Bunlar;
  Jeolojik Yapı,
  Temel tipinin belirlenmesi için gerekli bilgiler (sığ veya derin temeller),
  Zemin ve kaya birimlerinin fiziksel özellikleri,
  Zemin ve kaya birimlerinin mukavemet ve sıkışabilirlik gibi mekanik özellikleri,
  Yeraltı suyu seviyesinin konumu (kazı zonunda olup olmadığı) ve gerektiğinde kimyasal kompozisyonu,
  Yapım zorlukları ile ilgili problemlerin tanımı ve çözümüne yönelik bilgiler,
  Potansiyel problemlerin (oturma, sıvılaşma, karstlaşma, heyelan, yamaç stabilitesi
  v.b.) tanımlanması
  gibi alt başlıklardan oluşur.
   
  Büro Çalışmaları
  Zemin etüdünün ilk adımı; proje alanı ve yakın çevresi ile ilgili mevcut dokümanları ve bilgileri toplamaktır. Bu kapsamda; yapılması planlanan yapının türü, amacı, özellikleri olası zemin koşullarının irdelendiği jeolojik ve jeoteknik raporlar ve bilimsel amaçlı jeolojik çalışmalar temin edilir. Böylece; jeolojik yapı, yeraltı suyu, zemin koşulları, mekansal bilgiler, coğrafi konum, iklim ve bitki örtüsü ile sosyo-ekonomik durum konusunda ön bilgi sahibi olunur. Bunlara bağlı olarak arazi ve laboratuvarda yapılacak çalışmalar planlanır.
   
  2. Arazi Çalışmaları
  Arazi çalışmaları sırasında öncelikle inceleme alanı ve yakın çevresinin genel jeoloji çalışması yapılır. Bu kapsamda çalışmanın içeriğine ve amacına bağlı olarak uygun ölçeklerde haritalar üretilir. Genel jeoloji ile birlikte, yapısal jeoloji, süreksizlik ölçümleri, varsa kitle hareketlerinin boyutları ve özellikleri, hidrojeoloji vb çalışmalarda yapılır. Bu haritaların gerekli detayda yapılması ve doğruluğu çok önemlidir. Çünkü özellikle imara yönelik mühendislik jeolojisi araştırmalarının amacı, arazi kullanım kararlarını yönlendirmek olduğundan genel jeoloji ve mühendislik jeolojisi haritaları, çalışmanın sentez aşamasında ulaşılan noktanın bir ifadesidir. Çalışmanın kullanıcılara dönük yüzünü oluşturması açısından da oldukça önemlidir.
   
  Daha sonra ise bu çalışmalara ek olarak gerekli sayı ve derinlikte sondaj ve araştırma çukurları açılır. Bu esnada da gerekli arazi deneyleri yapılıp, laboratuvar çalışmaları için örnekler alınır.
   
  3. Zemin Etüt Raporu Hazırlama Aşaması
   
  Büro ve arazi çalışmaları yapıldıktan sonra zemin etüdünün hazırlanması aşamasına başlanır. Etüdün içeriğinde;
   
  1.GENEL BİLGİLER
  1.1.Etüdün Amacı ve Kapsamı
  1.2 İNCELEME ALANININ TANITILMASI
  1.2.1. Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler
  1.2.2. Projeye Ait Bilgiler
  1.2.3. İmar Planı Durumu
  1.2.4. Önceki Zemin Çalışmaları
  1.3. JEOLOJİ
  1.3.1 Genel jeoloji
   
  2. ARAZİ ARAŞTIRMALARI VE DENEYLER
  2.1. Arazi, Laboratuar ve Büro Çalışma Metotlarının
  kısaca tanıtılması ve kullanılan ekipmanlar
  2.2. SONDAJ KUYULARI
  2.3. YER ALTI ve YERÜSTÜ SULARI
  2.4. ARAZİ DENEYLERİ
  2.4.1. SPT Deney Sonuçları
  3. LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLER
  3.1. ZEMİN INDEX – FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  3.2. ZEMİNLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
   
  4. MÜHENDİSLİK ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRME
  4.1. BİNA – ZEMİN İLİŞKİSİNİN İRDELENMESİ
  4.2 ZEMİN TÜRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  4.2.2. Zemin Profilinin Yorumlanması
  4.2.3. Sıvılaşma ve Yanal Yayılma Analizi ve Değerlendirmesi
  4.2.4.Oturma – Şişme Potansiyelinin Değerlendirmesi
  4.2.5. Karstik Boşlukların Değerlendirmesi
  4.2.6. Temel Zemini Olarak Seçilecek Birimin Değerlendirmesi
  4.2.7. Şev Duraylılığı Analizleri
  4.2.8. Kazı Güvenliği ve Gerekli Önlemlerin Alternatifli Olarak Değerlendirilmesi
  4.2.9. Doğal Afet Risklerinin Değerlendirilmesi
   
  5. SONUÇ VE ÖNERİLER (Binanın projelerine ve statik hesaplarına temel oluşturacak gerekli zemin parametreleri ve zemin koşulları özetlenmektedir.) anlatılmaktadır.
  Bu içeriklere ek olarak;
  Yer bulduru haritası,
  Tapu imar durumu, harita plan örneği, aplikasyon krokisi,
  Genel jeoloji haritası,
  Yörenin stratigrafik yapısının dik kesiti,
  Laboratuvar analizleri,
  İnceleme alanında yapılan gözlemsel / sondaj çalışması ve gözlemsel / sondaj numunelerine ait fotoğraflar yer almaktadır.
  Tüm bu işlemler sonunda zemin etüt raporu hazır hale gelmektedir.